rhy.fi
RHY Pöytäkirjat

Pöytäkirja vuosikokouksesta 2021

Parkanon-Karvian riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

Aika               9.6.2021

Paikka           Parkano, rhy:n toimitila 

 

 

1)    Parkanon-Karvian rhy:n puheenjohtaja Erkki Kallio avasi kokouksen toivottaen tervetulleiksi paikalle saapuneet yhdistyksen edustajat. Avauksessaan Kallio kertoi yhdistyksen uusista tiloista, jotka ovat metsästysseuroille maksuttomat kokousten järjestämiseen. Muita aiheita Kallion avauksessa olivat hirvilupien haku ja määrät, susitilanne ja muut riistahallinnon käsittelyssä olevat asiat. Ampumaradan ympäristöluvan hakuprosessin aloittamisesta Kallio kertoi myös avauksessaan.

2)    Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuraavaksi Arttu Alvarille luovutettiin riistakeskuksen hopeinen ansiomerkki. Vuoden metsästyskoiraksi valitulle Hirviparoonin Naawan omistajalle Pasi Aholalle luovutettiin kiertopalkinto. Toinen koiran omistaja on Rami Ahola. Riistakeskuksen puheenvuorolla riistasuunnittelija Reima Laaja kertoi ajankohtaisista asioista. Ampumakokeen suoritus, metsästysonnettomuudet, lyijyn käyttö patruunoissa, hirvitiheydet, peuratiheydet, kosteikkohankkeet, vieraspetohankkeet, lahtivajahankkeet ja peurahavaintojen keruun aloittaminen olivat Laajan puheenvuoron keskeisimmät asiat. 

3)    Ääniluettelo vahvistettiin ja todettiin paikalla olevan 13 yhdistyksen äänioikeutettua edustajaa, valtakirjoja ei ollut.

4)    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arttu Alvari.

5)    Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo Vesanto.

6)    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Pentti ja Jari Niemi.

7)    Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

8)    Vahvistettiin kokouksen esityslista.

9)    Toiminnnanohjaaja esitteli edeltäjänsä laatiman toimintakertomuksen toimintavuodelta 2020, joka hyväksyttiin.

10) Toiminnanohjaaja esitteli riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

11)  Tilinpäätös vahvistettiin.

12)  Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille.

13)  Vahvistettiin kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2021

14)  Päätettiin, että hallitukselle ei makseta palkkiota vuonna 2021.

 

15)  Päätettiin hallituksen jäsenten määräksi kuusi, vahvistetun lohkojaon mukaan.

 

16) Todettiin hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet. 

 

17)T odettiin hallituksen puheenjohtajan Erkki Kallion ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä              

     Vesa Raiskion toimikauden päättyneen. 

18) Valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valituiksi tulivat lohkosta yksi, Koppelokorven Erän edustajaksi Pertti linna ja hänen varajäsenekseen Alaskylän Metsästysseurasta Mauri Mähkö. Lohkon viisi uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Kantin Erämiehistä Veikka Heikura ja hänen varalleen Karvian Eränkävijöistä Reetta Ruhkala.

19) Toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustavaksi hallituksen jäseneksi tuli Heikki Markkola ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Arto Ylilammi.

20) Toiminnantarkastajaksi valittiin Heimo Kivioja ja varatoiminnantarkastajaksi Vesa Hietikko.

21) Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaksi vuosille 2021- 23 valittiin Erkki Kallio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Vesa Raiskio.

22) Riistanhoitoyhdistyksen edustajaksi riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen valittiin Harri Liesjärvi ja hänen varajäsekseen Kimmo Vesanto.

23) Esityksiä esityslistalle ei ollut. 

24) Esityksiä muihin riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvia periaatteellisia ja laajakantoisia asioita ei ollut.

 

25) Aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettäviä asioita ei ollut.

26) Muissa asioissa keskusteltiin ampumaratojen ympäristöluvista ja niiden kuluista. Yhdistyksen puheenjohtaja totesi yhdistyksen toimien olevan Satakunnan ja Pirkanmaan alueella, jolloin Karvian osalta lupa-asiat ovat kunnossa. Aureen ja rhy:n ratojen lupa-asiat Kallio totesi hankalammiksi, koska Pirkanmaan osalta ehdot ovat valtakunnan tiukimmat. Aureen esitykseen saada taloudellista tukea riistahoitoyhdistykseltä Kallio Jari Niemi tiedusteli kauriinmetsästyksen kaatotietoja, mutta Reima Laaja totesi kaatotiedoista julkiseksi vain kuntatiedon olevan julkista, mutta henkilötietojen julkaiseminen ei ole mahdollista.

27) Kokouksen puheenjohtaja Arttu Alvari kiitti kokousväkeä hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen kello 19.40.

 

 

 

 

Kokouksen puolesta:

Parkano 9.6.2021

 

______________________________           ____________________________

Kokouksen puheenjohtaja                                         Kokouksen sihteeri

Arttu Alvari                                                                    Kimmo Vesanto

 

_________________________________                ________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja                                                  Pöytäkirjan tarkastaja

Jari Niemi                               


Pöytäkirja Parkano-Karvian Rhy:n vuosikokouksesta 2020


 

1. Kokouksen avaaminen

 

Erkki Kallio avasi kokouksen klo 18.02 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen Jouni Moision muistolle.

 

Erkki Kallio kertasi lyhyesti rhy:n vuoden tapahtumia.

 

Julkistettiin Vuoden metsästyskoira-palkinnon voittaja: suomenajokoira Mikki, omistaja Rami Rantala.

 

Arto Laaksonen kertoi Marjasuon kylätaloprojektista.

 

Antti Impola Riistakeskuksesta esitteli jahtivuoden lukuja ja kertoi Riistakeskuksen toimintaan liittyvistä hankkeista.

 

2. Kokouksen laillisuus

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Vahvistetaan ääniluettelo

 

Vahvistettiin ääniluettelo. Paikalla 35 jäsentä.

 

4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

 

Heimo Kivioja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

 

5. Sihteerin valinta

 

Sihteeriksi valittiin Janne Mäkitalo.

 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

Pertti Linna ja Ari Niinimäki valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

 

7. Ääntenlaskijoiden valinta

 

Pertti Linna ja Ari Niinimäki valittiin ääntenlaskijoiksi

 

8. Esityslistan vahvistaminen

 

Hyväksyttiin esityslista.

 

9. Riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsauksen ja toimintakertomuksen esittely

 

Jani Kallioniemi esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa.

 

10. Riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

 

Esiteltiin yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Hyväksyttiin tarkastajien lausunnot.

 

11. Vahvistetaan tilinpäätös

 

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyssä muodossa.

 

12. Vastuuvapauden myöntäminen

 

Myönnettiin vastuuvapaus esityksen mukaan.

 

13. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen

 

Esitettiin yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

 

Hirvitalousalueen neuvotteluihin osallistumisesta on oltu yhteydessä naapuriseuroihin.

 

Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma esitetyssä muodossa.

 

14. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

 

Esitys: ei nosteta palkkioita, nykyiset 0 euroa.

 

Päätös: Esityksen mukaan.

 

15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

 

Hallituksen jäsenten määrä pidetään entisellään.

 

16. Todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet

 

Erovuoroiset

 

Linnankylän riistaveikkojen Pasi Aholan tilalle tulee Joonas Ivanoff Parkanon Erämiehistä.

 

Vuorijärven MS Jani Salon tilalle tulee Tomi Hauskamaa Untilan Kotaveikoista

 

Varajäsenet

 

Vahojärven metsästysseurasta Ari Niinimäki

 

Susiperän metsästysseurasta Rami Rantala

 

Jouni Moision tilalle Jesse Mustakoski.

 

17. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

 

Valitaan vasta ensi vuonna

 

19. Todetaan toiminta-alueen maanomistajajäsenet

 

Marko Rajamäki

 

Varalla Kalevi Ala-Korte

 

20. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

 

Vesa Hietikko ja Martti Lielahti jatkavat tehtävässä. Varalle valittiin Heimo Kivioja ja Jukka Vesanto.

 

21. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja varaedustaja aluekokoukseen…

 

Varsinainen edustaja Harri Liesjärvi Varaedustaja Jani Kallioniemi valittiin.

 

Valitaan ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston ja valtakunnallisen riistaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.

Esityksen mukaan

Varsinaisksi jäseneksi Erkki Kallio

Varajäseneksi Jorma Peltomäki

 

22. Käsitellään ja päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä … esille otetut asiat

 

Ei esille tulleita asioita.

 

23. Muut rhyn toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat

 

Ei esille tulleita asioita.

 

24. Aluekokoukselle tai alueelliselle riistaneuvostolle esitettävät asiat

 

Erkki Kallio esitteli hallituksen puolesta ehdotuksen. Ehdotus: Lakiasetusmuutos laajemman koiran käytön sallimiseksi.

 

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus esitettäväksi.

 

25. Muut esille tulevat asiat, joista ei päätöstä

 

Kovesjoelta tullut toivomus: uudet lihankäsittelytilat valmistuneet viime syksynä, toivomus että voisiko rhy järjestää paloittelukoulutuksen uusissa tiloissa.

 

Käsiteltiin petolaskennan tuloksia

 

Jukka Vesanto Parkanon MTK:sta esitti huomionosoituksen Linnankylän Riistaveikoille aktiivisuudestaan naakkajahdissa.

 

26. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.05

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua